flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Klasifikácia - výber tlačových zostáv

Vo výbere tlače sú k dispozícii dve sekcie:
Klasifikácia podklady a Klasifikácia.

1. Klasifikácia podklady
Tlačové zostavy v tejto sekcii obsahujú zoznamy žiakov (po triedach), ktorí prospeli s vyznamenaním, neprospeli, neboli klasifikovaní, mali zníženú známku zo správania.

Taktiež sú k dispozícii zoznamy žiakov usporiadané podľa priemeru (prospechu):

2. Klasifikácia
V tejto časti si môžete vytlačiť rôzne tabuľkové prehľady:
Klasifikácia žiakov - zoznam žiakov a ich známok z jednotlivých predmetov. Obsahuje aj prospech a počty ospravedlnených a neospravedlnených hodín. Od verzie 2010 je zobrazované aj poradie žiakov na základe prospechu a v legende sa pri prospechu zobrazuje počet žiakov s konkrétnym prospechom.

Klasifikácia tried - priemerné známky jednotlivých predmetov vo vybraných triedach.
Klasifikácia predmetu - známky z vybraného predmetu (aj zadávane priebežne za celý polrok)

Ukážkový výstup klasifikácie tried:

V hornej časti Klasifikácia si viete usporiadat predmety aj podľa abecedy. V dolnej časti Prehľad prospechu, dochádzky, správania môžete vytlačiť prehľady obsahujúce počty žiakov s rôznym stupňom prospechu, priemer prospechu, počty ospravedlnených a neospravedlnených hodín v triedach, počty žiakov s rôznymi známkami zo správania, počty žiakov s rôznymi udelenými výchovnými opatreniami.

Vždy pri tlačení máte možnosť zúžiť rozsah údajov vstupujúcich do tlačových prehľadov. Teda ak napríklad chcete vytlačiť klasifikáciu iba štvrtákov, označte si v zozname tried (v ľavom paneli Škola - Triedy) všetky štvrtácke triedy (držaním klávesu Ctrl). Následne pri tlači vyberte v dolnej časti okna iba "vybrané položky typu Trieda: zoznam vybraných tried" a dajte ukážku tlače. Klasifikácia (aj priemery a pod.) sa prepočítajú iba pre vybrané triedy.

Pozrite aj:
Ako sa dá vytlačiť priebežná klasifikácia žiakov?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 26692 krát.26692 / 26692
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle