flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Vysvedčenia - zadanie známok, tlač vysvedčení, klasifikačné podklady

Program aScAgenda sa neustále aktualizuje, a vždy pred väčšou aktivitou (ktorou zadávanie známok a tlač vysvedčení nepochybne je) je dobré bezplatne stiahnuť a nainštalovať novšiu verziu.

Zadajte údaje do programu aScAgenda

1. Údaje o žiakoch
Väčšinu údajov o žiakoch, ktoré potrebujete na vysvedčenie, máte pravdepodobne zadanú. Ide hlavne o meno, priezvisko, rodné číslo a dátum narodenia.

2. Údaje o triedach
Skontrolujte si, či máte správne uvedené údaje v karte triedy, na vysvedčenia sa prenášajú okrem názvu triedy aj ročník, rok dochádzky, a veľmi dôležitý je typ prospechu. Pre nastavenie týchto údajov pozrite: Ako a kde zadať správny Typ prospechu?
Prvý a nultý ročník ZŠ a správny typ prospechu

3. Predmety a odbory
Najskôr treba jednotlivým triedam nastaviť, aké majú predmety. Ak ste vysvedčenia, resp. výpisy z katalógu tlačili na polroku, zrejme túto časť máte zvládnutú.
Ako zadať predmety triedam?
Na stredných školách by jednotliví žiaci mali mať nastavené odbory štúdia aj so zameraním.

4. Známky
Následne zadajte známky žiakom. Známky je možné paralelne zadávať na viacerých počítačoch - buď v školskej sieti, alebo hoci aj z domu, cez Internet.
Ako sa používa aScAgenda v školskej sieti?
Ako a kde sa zadávajú v programe aSc Agenda žiakom známky na vysvedčení?
Ako zadávať známky priamo cez Internet?
Ak už máte známky zadané v inom programe, napr. v MS Exceli, prečítajte si: Import známok z Excelu

Známky zadávajte číslom 1,2,3,4,5, alebo použite niektorý z kódov pre špeciálne známky: Ako tlačiť namiesto známok absolvoval a pod.?
Pre slovné hodnotenie pozrite tento návod: Ako zadať slovné hodnotenie na vysvedčení?

5. Dochádzka - ospravedlnené a neospravedlnené hodiny
Ako dostať priebežne zadávanú dochádzku na vysvedčenie?
Ako zadať dochádzku za celý polrok?

6. Krúžky - záujmové útvary
Zadanie krúžkov na vysvedčenia.
=Ako tlačiť na vysvedčení záujmové krúžky, ktoré sme zadali v rámci vzdelávacích poukazov?

7. Doložky
Ako zadať doložku na vysvedčení?
Dá sa doložka na vysvedčení zadať hromadne?

8. Dátum vydania vysvedčenia
Ako tlačiť na vysvedčení iný dátum odovzdania vysvedčenia ako je štandardné?

9. Všeobecné údaje
Názov školy, miesto sa zadávajú v menu Nastavenie - Všeobecné údaje školy. Niektoré vysvedčenia môžu mať predtlačené meno riaditeľa, ktoré sa zadáva tamtiež. Okrem toho sa tieto údaje zadávajú aj v menu Pomocné zoznamy - Všeobecné

10. Ako a kde zadať stupeň vzdelania, druh štúdia a formu štúdia
Ako a kde sa dá zadať Dĺžka a druh štúdia (stupeň vzdelania)?
Kde zadám formu štúdia?

11. Vytlačte si Vaše dáta
Keď už máte všetky údaje pre vysvedčenia zadané, môžete pristúpiť k samotnej tlači.

Ak ste ešte nič v programe aScAgenda netlačili, prečítajte si všeobecne o tlačení: Ako si môžem tlačiť tlačové zostavy?

Pri samotnej tlači vysvedčenia si môžete zvoliť, či tlačíte prvý, druhý, alebo oba polroky naraz. Viac si prečítajte tu: Ako tlačiť vysvedčenia?

Ak Vám tlačiareň posúva tlačový výstup, môžete to skorigovať. Viac čítajte tu: Pri tlačení je tlačivo o pár milimetrov posunuté

Ak tlačíte viac žiakov naraz (napr. celú triedu) a Vaša tlačiareň nevie tlačiť obojstranne, pozrite: Ako tlačiť iba párne alebo nepárne strany?

Ak chcete zapnúť parafovanie - aby Vám už z tlačiarne vyšlo vysvedčenie s linkami vyškrtávajúcimi jednotlivé políčka, pozrite tento návod: Ako zapnúť automatické vyškrtávanie (parafovanie) prázdnych políčok?

Ak na vysvedčenia chcete vytlačiť iba predmety a známky chcete dopisovať ručne, pozrite tento návod: Je možné tlačiť iba predmety a nie známky?

11. Tlač klasifikačných podkladov
Pozrite si, čo všetko sa dá vytlačiť: Klasifikácia - výber tlačových zostáv

12. Zverejnite pod heslom
Pre kontrolu môžete zverejniť údaje na Internete, a žiaci si po prihlásení sami môžu skontrolovať svoje známky a prípadnú chybu Vám možno oznámia skôr, než zbytočne pokazíte tlačivo vysvedčenia.

Aj rodičia privítajú skoršie zverejnenie známok, a možno aj predídu nepríjemným prekvapeniam.

Pozrite si, ako funguje zverejňovanie známok: Ako sa môže rodič dostať k známkam?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 136234 krát.136234 / 136234
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle