flag aScAgenda - Karta žiaka

Ako evidovať zdravotné postihnutie žiaka?

Zdravotné postihnutie žiaka zadávate v karte žiaka - záložka Bydlisko (od verzie 2011.0.578 inovované)

a) Druh postihnutia

po novom sa tento údaj, priamo, editovať nedá, zmenu realizujete tlačidlom Detail.
Zdravotné znevýhodnenia sú kombinovateľné.

b) Skupina

1. skupina – žiaci s ľahkým stupňom obmedzenia
Žiaci zaradení do 1. skupiny pracujú s testami identickými s testami pre intaktných žiakov.
Riešenie úloh zapisujú do odpoveďových hárkov. Majú predlžený čas na vypracovanie úloh
podľa druhu postihnutia.
2. skupina – žiaci so stredným stupňom obmedzenia
Žiaci zaradení do 2. skupiny pracujú s upravenými testami, riešenia úloh zapisujú na
vyznačené miesto priamo v teste. Majú predlžený čas na vypracovanie úloh podľa druhu
postihnutia. Žiaci môžu využiť pomoc asistenta, tlmočníka posunkovej reči.
3. skupina – žiaci s ťažkým stupňom obmedzenia
Žiaci zaradení do 3. skupiny sú schopní absolvovať maturitnú skúšku alebo jej časť
s pomocou asistenta inou formou ako písomnou. Žiaci s viacnásobným postihnutím sú
zaradení do skupiny zdravotného znevýhodnenia podľa primárneho postihnutia. Pri úprave
testu sa prihliada aj na sekundárne postihnutie. Zaradenie do 3. skupiny neznamená, že sa vynechá niektorá časť predmetu alebo predmet celý. Znamená vytvorenie optimálnych
podmienok pre úspešné zvládnutie maturitnej skúšky. Do 3. skupiny sa spravidla zaradujú
žiaci s ťažkým viacnásobným postihnutím.

Podrobnosti na:
https://maturita.svsbb.sk

Poznámka: V súvislosti s prihlasovaním žiakov so zdravotným znevýhodnením na maturitnú skúšku je potrebné v karte žiaka starostlivo tieto údaje doplniť.

Pozrite aj:
Nahlasovanie zoznamu študentov a predmetov na CVTI SR - ŠVS BB - október 2022


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 28722 krát.28722 / 28722
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle